DAY 27 - JULY 27 - REST DAY LINCOLN, NEBRASKA - joelperlish